Τράσες – Trusses And Stage Systems.Ικριωματα Συναυλιών,Εκθέσεων & Εταιρικών Event.Τράσες, Stage Για Παντός Τύπου Εκδηλώσεις.